منابع و ابزارهای سئو

نکات اصلی در سئو و بهینه سازی سایت:

تمام صفحات باید منطبق با استانداردهای W3C باشند.

نباید به صورت فریبکارانه از چگالی کلمات کلیدی استفاده کرد.

وب سایت باید همواره سه فایل Robots.txt, Sitemap.xml, و Urllist.txt را داشته باشد.

کلمات کلیدی که در عنوان صفحه، تگ های متا و قرار می گیرند بسیار حائز اهمیت هستند.

تگ های ALT و Title بسیار مهم هستند و هرگز فراموش نشوند.

نامگذاری برای اندیس گذاری شدن بسیار مهم است.

ابزارهای مهم برای SEO سئو

Search Engine Spider Simulator : بررسی اینکه چگونه سایت شما توسط خزشگر وب موتور های جستجو خزش می شود

ارسال پاسخ